PHÂN BIỆT CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

23/10/2018

Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành và có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật sửa đổi bổ sung Điều 170 của ...