Doanh thu và lợi nhuận (sau thuế) của Công ty trong 3 năm gần nhất được thể hiện qua chỉ tiêu sau:

Năm

Đơn vị tính

Doanh thu  

Lợi nhuận  

2015

Tỷ đồng

66.179

797

2016

Tỷ đồng

52.259

801

2017

Tỷ đồng

83.696

1.353Biểu đồ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua các năm: