Sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Đất đai
Luật đất đai

Sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Đất đai

06/06/2018

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước có Lệnh số 10/2009/L-CTN công bố Luật sửa đổi Điều 126 Luật nhà ở và Điều 121 Luật Đất (Luật số 34/2009/QH12), quy định về ...