Vấn đề Đất Đai
Tư vấn luật đất đai

Vấn đề Đất Đai

20/11/2018

Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, thuộc sự sở hữu của toàn dân và Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, quản lý, trao quyền sử ...